.

Yihowaa inni waan hundumaa uume garuu jalqaba hin qabu.

. .

Waaqayyoon kan jaallannu inni dursee waan nu jaallateefidha.

.

. Yesus karaa Hafuura. Glosbe.

Yeroon si arge onneetu Na dhahata,dhiheenyatti akka walfuunu kakadheen sitti hima jechuun irra deddeebitee katabnaanif, Raachuun Makiitti himaa ture Wanta isheen Katabdu hundumaa.

May 19, 2023 · Tajaajilaan kun Lixa Keeniyaatti waldaa Jerusalem Mowar Church jedhamutti tajaajilaa wangeelaa yoo ta'u, pirezidaantii biyyattiitti ''waanan himu Waaqayyo raajii natti dubateera,'' jechuun ture. Namoota siyaasaa qawwee hidhachiisuun bobbasanis eegumsa isaanii bira cehaa jirra," jechuun hima. ) “Waaqayyo isa hundumaa dandaʼu” kan jedhame Yihowaa qofa dha.

. Ateeteen ayyaana sanyiifi hormaata qajeelchitu yoo taatu, kan ayyaneffatus irra caala dubartoota.

arkiyaan baay’een isaanii filatoo haalcimaa (extremophiles) dha.

.

. Jaarsummaan Maali ? ***** Uummatni Oromoo saba bal’aa Itoophiyaa keessattisa ta’e gaanfa Afrikaa keessatti bal’inaan argamuu fi aadaa,duudhaa,seenaa fi afaan ittiin beekamu kan mataa isaa kan qabuudha.

. Hima Ajajaa 4.

.
.

.

.

. Nov 1, 2020 · Amantii jechuun “waan abdatan dhuguma ni ta’a jedhanii fudhachuudha; waan ijaan hin argines akka jirutti kan mirkaneessu dha. 75.

Kitaabni Qulqulluun Abbaan Ilma akka caalu ifatti barsiisa. 52:7 Phaawuloos (Hu. . . --Waaqa tolfamaa jechuun maali?--Waldaa Tiyaatiraa jedhamtu tokkotu ture.

Yeroon si arge onneetu Na dhahata,dhiheenyatti akka walfuunu kakadheen sitti hima jechuun irra deddeebitee katabnaanif, Raachuun Makiitti himaa ture Wanta isheen Katabdu hundumaa.

Isaan keessaa tokko tokko, jechi “nama” jedhu Yihudoota qofa kan argisiisudha jedhu turan. 52:7 Phaawuloos (Hu.

Wangeela jechuun misiraachoo yookaan oduu dansaa jechuu dha.

“Isin keessaa tokkoon tokkoon.

Macaafni Qulqulluun, “ [Yihowaan] duraan dursee waan nu jaallateef, nuyis kottaa [isa] in jaallannaa!” jechuudhaan ibsa.

buqqatonnis gara jireenyasaanii idileetti galuu qabu.

14:25.